Audyt i czy kontrola zarządcza jest obowiązkowaAudyt i czy kontrola zarządcza jest obowiązkowa cel artykułu o kontroli zarządczej jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w aspekt kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak tak jak jaki jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej. Cel artykułu o kontroli zarządczej: wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; zaprezentowanie kwestii wchodzących w aspekt kontroli zarządczej, wzorów i celów kontroli zarządczej; reprezentacja różnorodnych przechytrzyć względem ostatecznego obszary i zagadnienia objęte czynnościami sprawdzającymi pożądanego kształtu kontroli zarządczej. Korzyści dla uczestników artykułu o kontroli zarządczej: nabycie umiejętności wykładni i praktycznego stosowania aktualnych przepisów prawa; zapoznanie z obowiązkami spoczywającymi na wszystkich szczeblach zarządczych i wykonawczych, co umożliwi sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej, podwyższenie umiejętności połączonych z procedurą zarządzania finansami publicznymi, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej tworzenia corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Adresaci artykułu o kontroli zarządczej: kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Zobacz Podstawy ustawowe i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych. Standardy kontroli zarządczej w placówkach obowiązki w ramach kontroli zarządczej odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Organizacja kontroli zarządczej, poziomy kontroli zarządczej, wprowadzanie czynności kontrolnych, obszary i zadania objęte czynnościami sprawdzającymi. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej i obowiązki w ramach kontroli zarządczej, odpowiedzialność m.in. kierownika jednostki , pracowników jednostki. Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową. Procedury kontroli zarządczej , metody tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin kontroli zarządczej i jego elementy, programowanie systemu kontroli zarządczej i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostce. Analiza i ocena występującego ryzyka, kwestionariusze identyfikacji ryzyka. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – kwestionariusze samooceny, cele i zadania komitetów audytu. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Odpowiedzialność za pogwałcenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem zasad kontroli zarządczej w jednostce.

Najnowsze artykuły:

Top