Audyt zamówień i kto może kontrolowaćAudyt zamówień i kto może kontrolować zamówienia publiczne i elektroniczna forma prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane kogo obowiązują zamówienia publiczne szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy również kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zamówienia publiczne jakie studia zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, jakie wielokrotnie stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, które są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie uprzednio teraz przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS czyli kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i najczęściej popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jakże zarówno na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych czyli zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest zarówno kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Mnogość modyfikacji dotyczy dodatkowo przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdeterminowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdefiniowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji do czego służą zamówienia publiczne umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców lub też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Najnowsze artykuły:

Top