Legalna pobyt cudzoziemca WstrzymanieLegalna pobyt cudzoziemca Wstrzymanie pracy zakładu przestój a uzyskanie zezwolenia na pracę wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe schematy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, jakich znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia jak zatrudnić cudzoziemca z ukrainy i obowiązki przedsiębiorców spojone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z czy cudzoziemiec może przebywać i pracować bez stempla w paszporcie i bez potwierdzenia złożenia wniosku! najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną także przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą oraz ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Najnowsze artykuły:

Top