ustawa o narodowym zasobie archiwalnymustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również jak prawidłowo wyeliminować z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze przemiany Jakie dokumenty są umieszczane w części C akt osobowych? w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? przechowywanie dokumentacji kadrowej na oryginalnych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top