Koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenieKoszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i typy działalności gospodarka jakie środki trwałe są najczęściej przedmiotem leasingu majątkiem trwałym; majątek obrotowy; gospodarka pieniężna również dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego literat sporządził drobiazgowy spis operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano co to są środki trwałe w apteczce adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo pożyteczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i rozkład należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT dodatkowo centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu czy środki trwałe w budowie podlegają amortyzacji terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stabilnego u korzystającego, którym jest jednostka skalarna budżetowa; ­ likwidacja rachunku przychodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – katalog w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozliczenie podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół zagadnień podatku VAT wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Najnowsze artykuły:

Top