Prawo restrukturyzacyjne obowiązekPrawo restrukturyzacyjne - obowiązek złożenia wadium; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która jak najbardziej zmienia regulacje Prawa upadłościowego także Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji na temat znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku jak dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? do osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka wzór szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top