Prawo rodzinne pytania egzaminacyjnePrawo rodzinne pytania egzaminacyjne i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród czy twoim zdaniem prawo rodzinne powinno regulować związki nieformalne rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo zgrupowanych z nimi regulacji KPC to dokumentny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi nadzwyczaj specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a również układy wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który odtąd był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo w innych licznych aktach ustawowych, nawet lepiej w przepisach prawa międzynarodowego. Analiza katalogu czym sie charakteryzuje prawo rodzinne typowych spraw wchodzących w aspekt prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel przynajmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach jedynie adwokat może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Uwzględniając zarówno dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi czy biznesowymi. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 682). Artykuł porusza m.in. następujące kwestie: pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo; stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem; przysposobienie. Wiele spraw rodzinnych i opiekuńczych odbywa się przed sądami powszechnymi. W pewnych przypadkach podejście sądowa jest konieczna do osiągnięcia określonego rezultatu i nie ma związku z jakimkolwiek sporem. Jest tak np. w przypadku przysposobienia (adopcji), czyli przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej, co musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Podobnie do przeprowadzenia rozwodu konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Nie ma przy tym znaczenia prawdopodobny fakt, że oboje małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa i nie chcą orzekania o winie rozpadu małżeństwa.

Najnowsze artykuły:

Top