Art wyjaśni kogo obowiązują krajowe standardy rachunkowościArt wyjaśni kogo obowiązują krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z krajowe a międzynarodowe standardy rachunkowości zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych i Ustawy o Rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności (poprzez szereg ćwiczeń prowadzonych w toku artykułu o cash flow) analizy i oceny rachunku przepływów pieniężnych w powiązaniu z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi, szczególnie bilansem i rachunkiem zysków i strat, wskazanie korzyści, jakie wiążą się z korzystaniem z rachunku przepływów do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Korzyści dla uczestników artykułu o cash flow: przyswojenie podstawowej znajomości dotyczącej sporządzania rachunku, znajomość wzajemnych relacji pomiędzy Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy rachunku przepływów pieniężnych. Wiedza ta jest niezwykle istotna na kiedy stosujemy krajowe standardy rachunkowości rzecz menedżerów, którzy – nie uczestnicząc w pracach księgowych powiązanych ze sporządzaniem sprawozdania - powinni rozumieć również sposób jego przygotowywania, jakim sposobem i możliwości w zakresie analizy i egzegezy danych z niego pochodzących. Dzięki uczestnictwu w menedżerowie będą mogli na równi z księgowymi dyskutować o możliwościach zarządzania środkami pieniężnymi poprze Cash flow. Rachunek przepływów pieniężnych jako żywioł sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości. Zasady memoriałowa a kasowa w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych. Podstawowe definicje dotyczące przepływów, zawarte w Ustawie i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1. Charakterystyka segmentów rachunku: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednia i pośrednia. Powiązanie pozycji rachunku z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat. Omówienie najważniejszych pozycji rachunku przepływów pieniężnych. Podstawy sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych – case studies. Rachunek według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 – podobieństwa i różnice. Analiza rachunku przepływów pieniężnych w krajowe standardy rachunkowości w sprawie inwentaryzacji kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie: rozkład powiązań pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych, klasyczne wskaźniki płynności a wskaźniki oparte o Cash flow, Cash flow w rachunkowości zarządczej jako podstawa ustalenia przyszłych przepływów gotówkowych

Najnowsze artykuły:

Top