29 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Czym różni się prawo wglądu w akta sprawy (art. 73 KPA) od prawa do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO)? Jak organ administracji publicznej ma wykonywać obowiązki powiązane z prawem czym jest ochrona danych osobowych do kopii danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym (podatkowym)? Jakie są konsekwencje naruszenia przez organ administracji publicznej artykułów KPA i Ordynacji podatkowej dotyczących wykonania obowiązku czy ochrona danych osobowych informacyjnego z RODO? Czy dopuszczalne jest zastosowanie przez organ uniwersalnej klauzuli informacyjnej na rzecz wszystkich prowadzonych postepowań administracyjnych? Na czym polega „pominięcie danych osobowych” przy wglądzie w akta sprawy? W który sposób są chronione w aktach sprawy inne dane osobowe niż dane osoby skarżącej? Czy zgodnie z literalnym brzmieniem art. 54 §1a KPA samo wezwanie ma zawierać informacje, o których przemowa w art. 13 ust. 1–2 RODO? Czy tajemnica skarbowa ogranicza uprawnienia informacyjne podmiotu danych określone w RODO? Czy organ w prowadzonym postępowaniu ma obowiązek przenosić informacje, o jakich mowa w art. 14 ust.1 RODO w sytuacji zbierania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą? Dowiesz się: o śmiałych obowiązkach organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (organów podatkowych w procedurach podatkowych) w zakresie ochrony danych osobowych, różnicy pomiędzy prawem do otrzymania kopii treści danych osobowych również uprawnieniami, o których wystąpienie w art. 73 KPA, ochronie danych osobowych przy realizacji uprawnienia strony do wglądu do akt sprawy. A również nauczysz się sporządzać standardowe komunikaty informacyjne również odpowiedzi na żądania (sprzeciwy) osób, których dane dotyczą, podczas gdy chodzi o dane personalne przetwarzane w postępowaniach określonych w KPA i procedurach podatkowych. Wzór klauzuli informacyjnej. Artykuł dla osób odpowiedzialnych w urzędzie za prowadzenie postępowań określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i w Ordynacji podatkowej, osób kontrolujących prawidłowość prowadzonego postępowania, osób zajmujących się ochroną danych osobowych w urzędach, w tym inspektorów ochrony danych, radców prawnych i mecenasów świadczących usługi dotyczące postępowań administracyjnych, procedur podatkowych dodatkowo ochrony danych osobowych.

Najnowsze artykuły:

Top